Periytyykö velat? – Velka ei lähtökohtaisesti periydy perilliselle

Periytyykö velat?

Lähtökohtaisesti vainajan velat eivät periydy perillisille. Jos perittävältä on jäänyt velkaa, pääsääntöisesti velat maksetaan pois kuolinpesän varoista. Velkojen maksun sekä kuolinpesän selvityksen jälkeen suoritetaan perinnönjako, jossa kuolinpesän osakkaat saavat oman osuuden pesän varoista. Kuolinpesän osakkaiden tulee tehdä selvitys pesän varoista ennen perinnönjakoa, jotta vainajan velat ja varat tulee selvitettyä. 

Henkilön poismeno ei lakkauta velan maksua

Kuolema ei lähtökohtaisesti lakkauta velan tai laskujen maksua. Yleensä vainajalta on jäänyt lainaa autosta, asunnosta tai häneltä on jäänyt muuta maksettavaa, kuten sähkölasku, puhelinlasku, luottokorttivelka tai sairaalamaksuja. Lesken tai muun kuolinpesän osakkaan tehtäväksi tulee yleensä hoitaa laskujen maksu sekä lainan maksu vainajan kuoleman jälkeen. Laskujen maksua varten osakas tarvitsee virkatodistuksen tai väestötietojärjestelmäotteen. Jos kuolinpesän varat eivät riitä laskujen maksamiseen kokonaan, osakkaat eivät lähtökohtaisesti ole vastuussa kuolinpesän veloista, vaan jäljelle jäänyt velka jää velkojien vahingoksi pesän selvittämisen jälkeen. Vainajan velat kuittaantuvat perunkirjoituksessa.

On hyvä kuitenkin erottaa vainajan velat sekä kuolinpesän velka. Kuolinpesän velkaan lasketaan hautajaisten pitämisestä, perunkirjoituksen toimittamisesta, pesänselvityksestä ja kuolinpesän yhteishallinnosta aiheutuneet kulut sekä mahdollinen pesänselvittäjän ja/tai pesänjakajan palkkio. Kuolinpesän velat maksetaan aina ennen perinnönjakoa.

Jos vainajalta jää yhteistä velkaa yhdessä puolison kanssa, saattaa pankin lainasopimuksessa olla ehto, jonka mukaan velka erääntyy aikaisemmin ja laina tulee maksaa voimassaolevasta takaisinmaksuaikataulusta poiketen kertasuorituksena. Tämä kyseinen ehto kannattaa tarkistaa pesän selvityksen yhteydessä.

Jos selviää, että kuolinpesä on hyvin velkainen, voidaan asiaa lähteä hoitamaan yhdessä pesänselvittäjän kanssa. Pesänselvittäjän tehtävänä on neuvotella velkojien kanssa lainojen maksusta. Ylivelkaisen kuolinpesän hoitamiseen voi pyytää myös lakitoimiston apua.

 

Perunkirjoitus tulee tehdä ennen perinnönjakoa

Perunkirjoitus on hyvin tärkeä suorittaa henkilön poismenon jälkeen. Ellei eloonjäänyt puoliso tai muut perilliset suorita perunkirjoitusta säädöksen mukaan, aiheuttaa tämä ongelmia perinnönjakoon. Pahimmassa tapauksessa perunkirjoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa siihen, että yleisjälkisäädöksen saajat tai vainajan puoliso saattavat joutua vainajan veloista velkavastuuseen.

Perunkirjoitus tulee järjestää 3 kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta

Perunkirjoitukseen tulee antaa totuudenmukaiset tiedot vainajan veloista sekä varallisuudesta

Väärien tietojen tai salailun vuoksi kuolinpesän osakas voi joutua vastuuseen vainajan velasta.

Perunkirjoitus tehdään, vaikka osakkailla olisi tiedoissa vainajan varattomuus ja velkaongelmat. Pesän osakkaat saavat pesänselvityksen jälkeen päättää, jatkavatko pesän hoitoa osakkaiden yhteishallinnassa vai luovutetaanko jäämistö pesänselvittäjän hallintaan tai konkurssiin. Jos vainajalta jää velkaa enemmän kuin myytävää varallisuutta, voidaan katsoa ettei perinnönjakoa kannata tehdä laisinkaan.

 

Vainajan velkojen periytyminen lapsille tai puolisolle

Kuolinpesän selvityksen yhteydessä perillisille viimeistään selviää, minkä verran vainajalla oli varallisuutta ja velkaa. Jos perillisillä on yhtään käsitystä vainajan taloudenhoidosta, saattaa ensimmäisenä mieleen tulla; periytyykö velat minulle? Kuka vainajan velat maksaa?

Lähtökohtaisesti perillisten velkavastuu rajoittuu jäämisomaisuuden arvoon. Vaikka vainajalta jäisi velkaa kuoleman jälkeenkin, ei velka periydy automaattisesti puolisolle tai lapsille. Jos perilliset toimivat perunkirjoituksen ja kuolinpesän hoitamisen osalta asianmukaisesti, eivät perilliset joudu velkavastuuseen vainajan veloista.

VarmaLaina.fi
Logo