Vanhempainvapaa ja tulot

Vanhempainpäivärahat ja vanhempainvapaa 2021

Lapsen synnyttyä toinen vanhemmista jää useimmiten vanhempainvapaalle hoitamaan lasta kotiin. Kela maksaa ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta (158 arkipäivää) lapsen syntymästä kotiin jäävälle vanhemmalle vanhempainrahaa. Kun lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen vanhempainvapaa loppuu. Lapsen huoltajat voivat jakaa vanhempainvapaat keskenään haluamallaan tavalla tai niin, että toinen hoitaa lasta koko vanhempainvapaan ajan. Vanhemmat eivät kuitenkaan voi olla yhtä aikaa vanhempainvapaalla ellei perheeseen synny useampaa lasta.

 

Vanhempainpäivärahat jaetaan seuraavasti:

Äitiysraha

Äitiysvapaa alkaa ennen lapsen syntymää, noin 30 – 50 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Äitiysrahaa maksetaan kaikkiaan noin 4 kuukautta (105 arkipäivää) äitiysvapaan aikana. Arkipäivillä tarkoitetaan päiviä maanantaista lauantaihin. Äitiysvapaan aloittamisesta tulee ilmoittaa työnantajalle noin 2 kuukautta ennen sen aloittamista. Osa työnantajista maksaa palkkaa äitiysvapaan aikana. Tämä tulee selvittää ennen äitiysvapaan hakemista Kelalta ja lisätä tieto hakemukseen.

Erityisäitiysraha

Ennen varsinaisen äitiysvapaan aloittamista raskaana oleva henkilö voi jäädä varhennetulle äitiysvapaalle tietyin perustein. Perusteet ovat, että raskauden aikana henkilö ei voi välttää kemiallisia aineita, säteilyä, tarttuvia tauteja tai hän joutuu työssään alttiiksi vaaratilanteille. Ensisijaisesti työantajan tulee tarjota henkilölle muuta työtä, mutta ellei tällaista ole, voidaan aloittaa erityispäivärahan maksaminen.

Isyysraha

Isyysvapaan isä voi pitää heti lapsen syntymän jälkeen, mutta tarvittaessa vapaat voi pitää myöhemminkin. Isyysvapaat ovat yhteensä 54 arkipäivää, jotka voi jaksottaa esimerkiksi niin, että isä on äidin kanssa samaan aikaan kotona 1 – 18 arkipäivää (minä aikana äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa) ja loput isä voi pitää kahdessa eri jaksossa, kun äidin vanhempainraha on päättynyt. Kaikkiaan isyysvapaat on pidettävä siihen mennessä kun lapsi täyttää 2 vuotta. Isyysvapaan lisäksi isä voi pitää vanhempainvapaata äidin äitiysvapaan loputtua. Hoitovapaata vanhempainvapaan jälkeen tai osittaista hoitovapaata.

Vanhempainraha

Vanhempainrahaa voi saada vain yksi vanhemmista kerrallaan. Vanhemmat saavat itse päättää, miten jakavat vanhempainvapaat vai jääkö vain toinen kokonaan vanhempainvapaalle. Jaksotusta voi tehdä kahdessa eri osassa. Vanhempainrahaa maksetaan 158 arkipäivältä siihen saakka kunnes lapsi täyttää 9 kuukautta. Yksin lapsesta huolehtiva vanhempi voi saada vanhempainrahaan pidennystä 54 arkipäivää. Vanhempainrahaa tulisi hakea noin kuukautta ennen kuin toivoo sen alkavan. Näin tukiin ei tule turhia katkoksia.

Huom. Vanhempainvapaan aikana etuutta saava vanhempi voi samanaikaisesti työskennellä tai opiskella, mutta tämä vaikuttaa rahan määrään. Sunnuntaina tai pyhäpäivinä työskentely ei vaikuta vanhempainrahaan.

Osittainen vanhempainraha

Osittainen hoitovapaa edellyttää, että työaikaa lyhennetään niin, että työaika ja palkka on 40 – 60 prosenttia kokoaikaisesta. Osittaista vanhempainrahaa voivat saada yhtäaikaisesti molemmat vanhemmat, jos osittaisen työajan kriteerit täyttyvät molemmilla. Tämä edellyttää, että vanhemmat sopivat työantajan kanssa tekevänsä osa-aikatyötä vähintään seuraavat kaksi kuukautta.

 

Vanhempainrahoihin oikeuttavat tekijät

  • Hakijan tulee kuulua Suomen sosiaaliturvaan
  • Henkilöllä on sairasvakuutus Suomessa, EU- tai ETA – maassa tai Sveitsissä
  • Henkilö on ollut yhtäjaksoisesti näiden yllämainittujen piirissä vähintään 180 päivää ennen vanhempainpäivärahan hakemista.

 

Vanhempainpäivärahan maksaminen

Kaikkien vanhempainpäivärahojen maksuperusteet lasketaan samalla tavalla – määrä perustuu etuuden saajan vuosituloihin.

Vuosituloissa otetaan huomioon; palkkatulot, vakuutuspalkka, YEL- ja MYEL- työtulot, muut ennalta määritellyt etuudet sekä ansionmenetyskorvaukset.

Hakijan tulot voivat koostua yhdestä tai useammasta yllämainitusta osasta. Kela saa tiedot vuosituloista ja muista etuuksista tulorekisterin kautta, joten tietoja ei tarvitse hakijan erikseen ilmoittaa ellei niitä pyydetä toimittamaan. Asuntolaina, autolaina tai muu olemassa laina ei vaikuta tuen määrään.

Ellei vanhempainpäivärahaa hakevalla henkilöllä ole ollut laisinkaan tarkastelujakson aikana tuloja, on vanhempainraha 29,05 €/arkipäivä (vuonna 2021).

 

Lapsiperheen muut tuet

Lapsilisä

Lapsesta maksetaan lapsilisää siihen saakka, kun hän täyttää 17 vuotta. Lapsilisän maksaminen alkaa seuraavasta kuusta, kun lapsi on syntynyt. Lapsilisästä ei tarvitse maksaa veroja. Ensimmäisestä lapsesta lapsilisä on 94,88 €, toisesta lapsesta 104, 84 €, kolmannesta lapsesta 133,79 €, neljännestä lapsesta 163,24 €, viidennestä ja joka seuraavasta lapsesta määrä on 182,69 €.  Lapsilisän maksupäivät ovat kuun. 26 päivä, mutta jos sille päivälle osuu viikonloppu, maksetaan lapsilisä edeltävänä arkipäivänä.

Lapsilisä 2022
Kuukausi
Lapsilisän 2022 maksupäivä
tammikuu26.1.2022
helmikuu25.2.2022
maaliskuu25.3.2022
huhtikuu26.4.2022
toukokuu25.5.2022
kesäkuu23.6.2022
heinäkuu26.7.2022
elokuu26.8.2022
syyskuu23.9.2022
lokakuu26.10.2022
marraskuu25.11.2022
joulukuu23.12.2022

Lastenhoidon tuki

Vanhempainvapaan päättymisen jälkeen toinen vanhemmista voi jäädä lapsen kanssa kotiin ja saada lastenhoidon tukea. Lapsi voi mennä myös muuhun hoitoon, jolloin maksetaan yksityisen hoidon tukea. Jos lapsi menee kunnalliseen hoitopaikkaan ja toinen vanhemmista tekee maksimissaan 30 tuntista viikkoa töissä, voidaan lapsesta maksaa joustavaa hoitorahaa tai osittaista hoitorahaa.

Hoitovapaa

Hoitovapaasta sovitaan aina yhdessä työantajan kanssa, koska oikeus kyseiseen vapaaseen perustuu työsopimuslakiin.

 

Lue myös: Lapsiperheen ruokamenot – miten säästää kaikissa kuluissa?

Lähteet: Kela, infoFinland

VarmaLaina.fi